תנאי שימוש באתר ו/או בפורומים וקבוצות

 

אין לראות במידע המופיע באתר כל המלצה לרכישה או מכירה של ניירות הערך או האופציות המתוארות, או כל יעוץ השקעה שהוא, אלא אך ורק הצגת נתונים שלפי מיטב הבנת הכותב הם נכונים. הכותב עשוי מדי פעם ופעם לרכוש או למכור את ניירות הערך המתוארים לצורך השקעותיו הפרטיות. השימוש באתר הוא בכפוף לתנאי השימוש.


הסכם זה מתאר את תנאי השימוש באתרים: מסחר-באופציות והשקעה-באופציות. הגלישה וההשתתפות באתרים (להלן: "השימוש באתר") כפופים להסכמתך ולהצהרתך ("הגולש" ו/או  "המשתמש"), כי קראת את תנאי השימוש והסכמת לכל האמור בהם.

הגבלת השימוש באתר - השימוש באתר הינו אישי ומותר מגיל 18 בלבד. על המשתמש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש. מובהר בזאת כי האתר מיועד לשימוש על ידי בעלי ידע וניסיון פיננסי, המסוגלים להעריך עבור עצמם את הסיכונים והסיכויים הכרוכים במסחר בני"ע ובמסחר באופציות  (להלן: "אופציות") בפרט. כידוע מסחר באופציות יכול להביא להפסדים כספיים ניכרים ובאופן מהיר. מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם אחראים לתוצאות כל פעולה ו/או הימנעות  מפעולה של הגולש בבצוע עסקאותיו.

התכנים באתר - מפעילי האתר אינם נותנים חסות, אחראים או מביעים כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר ובפורומים ו/או קבוצות  הקשורות לאתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של שולח ההודעה. אין להסיק כי המפרסם הודעה מפרסם בזהותו האמיתית ו/או כי יש אמת בפרסומיו. הגולש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית. האתר והפורומים ו/או קבוצות הקשורות לאתר מיועדים לצורכי לימוד וביטוי עצמי  בלבד, כאשר הנחת העבודה היא כי המשתתף באתר הינו בעל ידע וניסיון פיננסי. כל הפועל על סמך המופיע באתר לצרכי השקעה אמיתית עושה כן על אחריותו בלבד.

הגולש מצהיר בזאת כי הוא מודע היטב לכך שהמידע המתפרסם באתר ובפורומים ו/או קבוצות הקשורות לאתר עשוי להגיע, בין היתר, מצדדים שלישיים ולפיכך אינו עובר הליך של אישור מראש על ידי מפעילי האתר, וכפועל יוצא אין באפשרותם לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע; ייתכן שנמצאים בו טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים, פרטים חסרים וחומר העלול לפגוע בגולש ו/או ברגשותיו. לאור האמור, מסיר בזאת הגולש כל אחריות ממפעילי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע לגולש כי בכל מקרה, מפעילי האתר לא יישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'. בכל מקרה, יש להימנע לחלוטין משידול להשקעות ו/או  עבור גוף מסחרי כלשהו ומייעוץ השקעות. מפעילי האתר שומרים על זכותם לשנות ו/או לתקן ו/או לערוך ו/או להסיר וכיו"ב כל הודעה ו/או חלק ממנה. המשתמש משחרר את מפעילי האתר  מכל אחריות לגבי הופעת ההודעות ו/או העדר הופעה מחמת שיקול דעת של מפעילי האתר, תקלה וכל דבר אחר.

הגבלת אחריות - מובהר בזאת, כי מפעילי האתר ויתר המשתתפים בו אינם בעלי רשיון לייעוץ השקעות ו/או לניהול תיקים ואינם מתיימרים לייעץ לכל אדם בקשר לכדאיות רכישה, מכירה  אחזקה והשקעה בני"ע ו/או באופציות. לפיכך אין לראות בכל המידע המופיע באתר, בהודעותיו, בנתונים ובכל חומר אחר המתפרסם באתר משום המלצה או חוות דעת כאמור וכל המקבל  החלטה כלשהי על סמך מידע המופיע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששום דבר באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו ושל כל אדם וכי מסחר באופציות עלול להוביל להפסדים כספיים ניכרים. למפעילי האתר ויתר המשתתפים בו יכול ויהיה עניין אישי ו/או אחזקות בכל נושא ו/או ני"ע המוזכר באתר.

עוד מובהר כי מפעילי האתר ויתר המשתמשים בו אינם אחראים לכל מקרה לכל נזק ו/או הוצאה שנגרמו לגולש, לרבות אובדן רווחים ו/או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי, וכי הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לכל סיכון שיגרם לו בגין שימוש באתר.

קניין רוחני - המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילי האתר. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינם הבלעדי של מפעילי האתר,  בין אם פורסם על ידם או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות בעלי האתר לדבר כאמור בסעיף הגבלת האחריות שלהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של מפעילי האתר או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם  נתקבל אישור מראש ובכתב ממפעילי האתר ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.

שימוש במידע והגנת הפרטיות - המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך שמפעילי האתר יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין.

פרסומות וקישוריות - מפעילי האתר אינם אחראים בשום אופן שהוא לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתם של מפעילי האתר ו/או אחריותם ו/או  התחייבותם לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה על כך כי  מפעילי האתר אחראים ו/או שולטים בתכנים ו/או בפעולת האתר החיצוני, ומפעילי האתר לא יישאו באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.

שינוי תנאים - מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם  לפעם את תנאי השימוש דלעיל.

הדין החל וסמכות שיפוט - השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו  בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.


 

 

 

 

 © כל הזכויות שמורות ©